"Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment" - ALICE е проект, който цели превенция на насилието и агресията сред ученици, както и ограничаване на отпадането от училище.

В основата на проекта ALICE стои развиването на просоциални умения и компетенции.
Project number 592218-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN under the ERASMUS + PROGRAMME - Key Action 3 Initiatives for policy innovation Social inclusion through education, training and youth.

Какво е „просоциалност“?
Това е концепция, която предполага серия от действия в полза на другите.
Дефиницията на просоциалността възнамерява да отговори на фундаменталния въпрос защо един индивид би намалил интереса си към ползите на другите. Отговорите се съсредоточават върху непреки ползи, тъй като помагането на другите означава да се подкрепи общността и нейното общо благосъстояние.

Биографичен въпросник за измерване на нивата на просоциалност
Първата фаза на проектът ALICE включва провеждането на проучване, което цели измерване на нивата на просоциални умения сред ученици от гимназиален курс.
Проучването се базира на въпросник, разработен в сътрудничество с проф. Стефано Тадеи и проф. Бастианина Контена от Департамента по психология в Университета на Флоренция. Въпросникът е вдъхновен от концепцията за разказване на истории и повествование, като по този начин се постига спонтанно представяне на възприятието на учениците за измерението на техните съученици в класа по отношение на техните различията и разнообразни нагласи.
Въпросникът се нарича биографичен, защото е свързан с личния опит на тийнейджърите.
ALICE също така създава пространство за популяризиране на личното разказване на истории (споделяйки „нещо, което ми се случи или нещо, което видях“), което определя и оформя представянето на възгледите на индивида за личния културен и социален опит.

Прочетете повече тук ...


Биографичният въпросник, върху който е базирано проучването, предлага 11 различни сценария, адаптирани към училищната среда.
Докладът от проведеното проучване представя национален и сравнителен анализ на просоциалните взаимоотношения в Испания, Италия, България, Гърция и Холандия.
Въпросникът е достъпен на английски, български, испански, каталонски, нидерландски, италиански и гръцки.
Училищата, които проявяват интерес към въпросника, могат да го открият тук.

Партньори
Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Италия)
Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" (Италия)
Center for the Study of Democracy (България)
MyDocumenta SL (Испания)
Stichting The Global Alliance for LGBT Education (Холандия)
Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete (Гърция)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein